nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Duurzame energie

 

 

Duurzame energie (Sustainable Energy) is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Anno 2011 wordt de meeste energie die we nodig hebben, opgewekt uit de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie, aardgas) waarvan een eindige voorraad in de aardbodem aanwezig is. Verwacht wordt dat deze voorraad nog enkele tientallen jaren toereikend is. Bij gebruik van deze vorm van energie komt echter CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer.  CO2 is het bekendste broeikasgas dat de opwarming van de aarde versterkt.

Broeikasgassen en klimaatambities in Nederland

Broeikasgassen in de atmosfeer werken als een deken rond de aarde, waardoor de warmte van de zon niet weg kan. De uitstoot van de andere broeikasgassen is weliswaar veel kleiner dan van CO2 maar de isolerende werking per kilogram is veel hoger. Methaan en lachgas hebben een 21 en 310 maal (!) sterkere werking dan CO2. De meeste fluorverbindingen zijn nog vele malen sterker. Het gas SF6 is zelfs 23.900 maal sterker dan CO2!

Methaan (CH4) is een gas dat wordt gevormd bij biologische afbraakprocessen. De belangrijkste bronnen zijn spijsvertering van rundvee, mestopslag en afvalstortplaatsen. Ook tropische oerwouden stoten in hun ongeschonden staat veel methaan uit. Lachgas (N2O) komt vooral vrij uit de bodem en ontstaat door gebruik van meststoffen. Daarnaast komt lachgas ook vrij uit de chemische industrie. De fluorverbindingen HFKs komen in de atmosfeer door het ontsnappen van koelmiddel uit koel- en vriesinstallaties. De fluorverbindingen PFKs en SF6 komen vooral vrij bij de productie van halfgeleiders en hoogspanningsinstallaties.

De huidige Nederlandse klimaatambities vragen om een terugdringing van niet-CO2 broeikasgassen tot een niveau van 25 tot 27 Mton Co2 equivalenten in 2020. Tussentijds dienen de Kyoto doelstellingen gehaald te worden. Dit betekent een gewenst niveau van maximaal 35 MTon CO-2 equivalenten aan niet-CO2 broeikasgassen in de periode 2008 - 2012. Dit niveau wordt naar verwachting gehaald door een verminderde uitstoot vanuit de chemische industrie, vanuit stortplaatsen en vanuit de landbouw. De landbouw is goed voor 50% van de niet-C02 broeikasgassen. Boeren kunnen door aanpassingen in de bedrijfsvoering de uitstoot hiervan beperken. Koelen en vriesen levert 3% van de niet-CO2 broeikasgassen op. Door te kiezen voor energiezuinige en duurzame alternatieven in de koel- en vriessystemen kan reductie plaatsvinden. Afvalstortplaatsen zijn goed voor 16% van de niet-CO2 broeikasgassen in Nederland. Nieuwe technieken zijn hier een oplossing.,

In heel veel landen buiten Nederland is de uitstoot van broeikasgassen vele malen hoger. Internationaal is het een opgave om te zorgen dat de uitstoot vermindert.

Rechtvaardiging focus op duurzame energiebronnen en uitstootvermindering

De belangrijkste reden om over te gaan tot duurzame energiebronnen in plaats van fossiele bronnen is dat deze laatste energiebronnen eindig zijn. De komende 150 jaar zullen deze enig moment zijn uitgeput dan wel te kostbaar zijn om te winnen. Alternatieven zijn absoluut noodzakelijk voor de energievoorziening in de toekomst. Er is wereldwijd enorm politieke druk op CO2 reductie die ontstaat door verbranding. Wat in deze discussie ontbreekt zijn de overige broeikasgassen (vooral methaan, lachgas en enkele fluorverbindingen). De automotive sector wordt door de politiek gestimuleerd naar elektrisch. Hier is echter een enorm milieuprobleem dat in de discussie is ondergesneeuwd. Bovendien kloppen de wetenschappelijke conclusies uit klimaatonderzoek die politici als Al Gore en het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gebruikt hebben niet. Diverse universiteiten in de wereld hebben deze conclusies al gefalcificeerd. Zo zijn stijgingen van de zeespiegel in de rekenmodellen niet gecorrigeerd met de bodemdaling door inklinking van rivierdelta's (bijvoorbeeld Nederland, Hongkong, Jakarta) en grondstofwinning (vervening, aardgas- en oliewinning). In de aflopen 25000 jaar is de eerste 20000 jaar de zeespiegel van de Noordzee 40 meter gestegen en daarna slechts een centimeter per eeuw. Tijdens de kleine ijstijd aan het einde van de middeleeuwen (die duurde tot ongeveer 1850, in de periode dat de industriele revolutie begon) was er zelfs een daling. De netto stijging is volgens diverse klimaatgeleerden niet uitsluitend toe te schrijven aan menselijk handelen (CO2 / broeikasgassen uitstoot) maar dient te worden gezien in een breder tijdsperpectief. De invloed van de oceanen en de zon is onderschat. Toch blijft de focus op vermindering van emissies goed, omdat de toekomstige generaties niet meer kunnen beschikken over fossiele bronnen doch uitsluitend hernieuwbare of duurzame bronnen. De zon als bron zal daarbij de belangrijkste zijn, omdat de zon zorgdraagt in combinatie met de grote wateroppervlakten (oceanen) dat er hoge en lage drukgebieden zijn die zorgdragen voor het klimaat. Doordat er leven op aarde is zal er ook altijd afval zijn. Afval werd altijd als een milieuprobleem gezien, maar de laatste tijd wordt afval gezien als duurzame grondstof voor energievoorziening (olie, gas en electriciteitsvoorziening). Dit past in het in toenemende mate populair wordende CRADLE 2 CRADLE denken.

Stimulering van duurzame energie

In Nederland bestaat sinds 2008 de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE). Elk jaar is er een budget voor verschillende vormen van duurzame energie.

Naast deze exploitatiesubsidie zijn er fiscale subsidies (EIA) voor:

mr Onno van der Kuip van Domus Aegis is al jaren betrokken bij projecten op het gebied van duurzame energie. Aanvankelijk uitsluitend voor het regelen van subsidies, later ook voor de financiering en voor participatie. Internationaal. De afgelopen 15 jaar heeft hij een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd op dit gebied en heeft hij integrale visies ontwikkeld.

Naast duurzame energie vindt ook onderzoek plaats naar Kernfusie : de nabootsing van zon en sterren....Blijft net als de vierde generatie kernenergie het vraagstuk van afval en gevaar voor meltdowns. Deze kosten worden nooit in een TCO meegenomen. Zou dit geschieden dan is deze technologie niet aan te merken als Duurzaam.

Voorts is Energiebesparing van groot belang om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Op gebied van verlichting biedt LED verlichting veel besparing. Klik op de foto voor een voorbeeld van toepassing van ledverlichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering