Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Biobased Economy

biobased-economy

In een zogenaamde "biobased economy" vervangen biologische grondstoffen de gebruikelijke fossiele grondstoffen voor het produceren van chemicaliën, materialen, brandstoffen of elektriciteit en warmte. Drijfveren: verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.De Biobased Economy vervult een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en Europa. Kansen voor samenwerking tussen stakeholders: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.Nederland is van oudsher sterk in chemie, agrofood en logistiek. Daar liggen in Nederland dan ook de grootste kansen voor de biobased economy.Biomassa bevat chemische bouwstenen die in vele sectoren worden benut. Farma en fine chemicals zijn de waardevolste toepassingen, maar zijn in volume veel kleiner dan materialen of chemicals. De chemie vraagt om vooral C2, C3 en C6 bouwstenen waaruit de meeste chemicals kunnen worden samengesteld. De  laagwaardigste toepassing is elektriciteit en warmte waarbij alleen de verbrandingswaarde van biomassa wordt benut. Een biobased economy betekent op termijn een verduurzaming in alle sectoren.

Ontwikkelingen

De laatste jaren worden uit de traditionele landbouwproducten steeds hoogwaardigere chemische bouwstenen en eindproducten gewonnen. Een goed voorbeeld is de suiker- en aardappel­verwer­kende industrie, die tegenwoordig al in staat is om bioplastics te produceren. Het Avantium-project op het Chemelot terrein gaat furanen op basis van biologische grondstoffen produceren. Furanen zijn de bouwstenen voor onder andere PEF, een alternatief voor PET in frisdrankflessen.

Vele industrieën en sectoren zijn bezig te vergroenen en te zoeken naar alternatieven. De veehouderij en varkenssector zijn bijvoorbeeld op zoek naar technieken om hun mest om te zetten in energie en waardevolle mineralen, die als kunstmestvervanger kunnen worden ingezet. De chemie is op zoek naar alternatieve grondstoffen voor chemicaliën uit aardolie, maar dit is vooral voor de lange termijn. De fermentatie-industrie zoekt goedkopere grondstoffen en alternatieven die niet concurreren met voedsel. De papierindustrie is op zoek naar alternatieve vezels, op basis van landbouwreststromen. De verfindustrie is op zoek naar bio-alternatieven voor hun (petro-based) harsen, zo wordt er onderzoek gedaan aan algen.

De technologieën die de biobased economy mogelijk maken zijn veelal gebaseerd op gebruikelijke technologieën uit de chemie-, agrarische- en energiesector. De ontwikkeling van deze technolo­gieën is nog in volle gang. Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden in enerzijds het technologieveld 'energie en brandstof' en anderzijds het technologieveld 'chemische stoffen en materialen'. Voor het eerste technologieveld is inmiddels sprake van behoorlijk volwassen toepassingen, voor het technologieveld 'chemische stoffen en materialen' is er nog sprake van een grote verscheidenheid aan ontwikkelingen, variërend van laboratorium en pilot plant schaal tot commerciële productie.

Verschillende deelgebieden

 • Biorefinery
  Proces van het omzetten van biomassa in voedsel, voer, chemicaliën, (grondstoffen voor) materialen en energie.
 • Biochemicaliën
  Chemicaliën uit gewassen die platform(bulk) chemicaliën kunnen ophopen als een soort basisuitgangsmateriaal voor diverse chemische processen. Het gaat dan om organische zuren en aminozuren die gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van hoogwaardige chemicaliën. Gaat om opwaarderen van plantenreststromen.
 • Biomaterialen
  Het gebruik en daarmee ook de vraag naar biomaterialen wordt steeds groter.
 • Bioenergy
  Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding van organische materialen. Bijvoorbeeld bioenergy uit zeewieren en algen.  Het produceren van energie door het verbranden, vergassen of vergisten van biomassa zoals plantresten, groenafval en mest zijn al beproefde methodes. Een nieuwe loot aan deze tak van energieproductie is de microbiële brandstofcel die in staat is om direct elektriciteit op te wekken uit bijvoorbeeld afvalwater. Voorlopig op labschaal maar de eerste resultaten en toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologie zijn veelbelovend.

Verschillende projecten 

logo-hyvolution

HYVOLUTION

In het Europese project HYVOLUTION ontwikkelden onderzoekers een blauwdruk voor de decentrale biochemische productie van waterstof uit biomassa.  In de Verenigde Staten is de Universiteit van Pennsylvania actief op het gebied van de ontwikkeling van biofuels uit landbouw biomassa. Klik voor informatie op onderstaande afbeeldingen.

logo-accres

ENERGIERIJK

In het project ENERGIERIJK benutten Co-vergister, bio-ethanol installatie en algenkweekvijver elkaars restwarmte. Energie produceren door mest van koeien, varkens en kippen te vergisten staat sterk in de belangstelling bij agrarische bedrijven. Naast een kans op nieuwe inkomsten levert de agrarische sector zo immers een bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Nadeel bij het vergisten van mest en ander organisch materiaal is dat veel energie als warmte verloren gaat. Door benutting van dezerestwarmte wordt het vergistingsproces zowel economisch als ecologisch aanzienlijk rendabeler. Het toepassingscentrum ACRRES van Wageningen UR heeft samen met Zeafuels en Eneco een concept ontwikkeld waarbij een co-vergister wordt gekoppeld aan een bio-ethanol installatie en een algenvijver. Deze installaties voor het opwekken van duurzame energie en produceren van biobrandstoffen gaan elkaars restwarmte en afvalstoffen gebruiken. Het uiteindelijke doel van EnergieRijk is het sluiten van regionale biobased kringlopen. Bij deze duurzame kringlopen wordt plantaardig en dierlijk (rest)materiaal, biomassa genoemd, optimaal benut als voedselbron, grondstof en energiebron.  

automotive-hydrogen

Automotive sector

Steeds meer fabrikanten spelen in op de vraag naar Biobased. In de automotive sector wordt al jaren geexperimenteerd met brandstofcel technologie. Klik hieronder voor de promotiefilm van een brandstofcel auto die in 2013 op de markt zal komen. Dergelijke automobielen hebben 0,00% emissie van Co2 of NoX en ondernemers die deze aanschaffen in Nederland verkrijgen een extra fiscale aftrek (via de MIA-VAMIL). Ondernemers die investeren in elektrische scooters komen ook in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Bijzonder is de e-Scooter van Van.Eko, die geproduceerd wordt van biobased materialen. Domus Aegis verzorgt dergelijke aanvragen voor haar klanten.

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | maatwerk web applicatie dotsolutions